Kennisuitwisseling en netwerken

We organiseren reële en virtuele uitwisseling in de vorm van conferenties, onderwijscafés, ronde tafels, linked in groep, website etc. De Kenniswerkplaats moet een continue stroom aan activiteiten organiseren in samenspraak met het programmabureau ROB en andere netwerken zoals FOKOR.

In lijn met deze evaluatie zijn wij zijn als Regiegroep van mening dat onze KWP een goed draaiend netwerk is geworden vanaf haar ontstaan in 2011 en dat we een relevante rol als ‘spil’ tussen beleid, kennis en praktijk vervullen. De activiteiten die we nu doen, willen we blijven doen. Hieronder kijken we kritisch naar onze activiteiten. We stoppen met activiteiten indien blijkt dat zij onvoldoende doorwerking hebben. Uiteraard ontplooien we ook nieuwe activiteiten die passen bij die spilfunctie. In grote lijnen zijn de volgende sterke punten van de KWP te melden:

  •  Netwerk: een goed draaiende werkplaats met een harde kern van ongeveer tien leden uit verschillende onderwijs- en kennisinstellingen. Dit netwerk groeit jaarlijks met enkele organisaties en/of personen uit Rotterdamse instellingen.
  • Bekendheid: er is een goed functionerende linked-in groep, een website en een twitter account dat we de komende jaren actief willen gaan inzetten voor het versterken van de naamsbekendheid. We merken aan de vragen uit het veld dat we steeds gemakkelijker gevonden worden en dat men weet van ons bestaan. Ook de mondelinge en website verspreiding van onze naam via de deelnemende organisaties en bestaande overlegstructuren van onze leden helpt hierbij.

 

  • Doorwerking (advies en onderzoek): de KWP weet door haar organisatiestructuur snel experts bij elkaar te brengen om met onderzoek onderbouwde adviezen voor de gemeente uit te kunnen brengen, zoals literatuurstudies naar meer leertijd, professionele schoolontwikkeling, vakantieschool, ouderbetrokkenheid, positief jeugdbeleid en risicojongeren. Maar ook studies naar Taalontwikkeling en laaggeletterdheid, de evaluatie onderwijsprogramma Beter Presteren, Vakantieschool monitoren 2011 – 2014, quick scan loopbaanoriëntatie in po en vo, nulmeting Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) en docentprofiel voortgezet onderwijs.
  • Specials: voor een gemêleerd publiek organiseert de KWP gemiddeld vier keer per jaar een special, waarin kennis gedeeld en uitgewisseld wordt.
  • Invloed vanuit en in de praktijk: de KWPis bezig een ‘buddy’ systeem op te zetten. Het idee is dat elk KWP lid een ‘buddy’ in de praktijk heeft waarmee regelmatig afgestemd wordt wat in wederzijdse ‘werelden’ plaatsvindt en op welke wijze van elkaars kennis en kunde gebruik kan worden gemaakt. Voorts worden de professionele leergemeenschappen van basisscholen in Hillesluis door de KWP begeleid. Daarnaast beoordeelt de KWP Onderwijsplannen vanuit de praktijk.
  • Kennisuitwisseling: representatieve afvaardiging aanwezig op belangrijke congressen: ICSEI, EIPPEE, ORD (ook organisatie 2106), ECER etc. en lokale bijeenkomsten, zoals de Onderwijstafel, Rotterdamse KennisAgenda en rondetafels waarin experts van de KWP geraadpleegd worden voor gemeentelijk beleid. Daarnaast participatie in (inter)nationale netwerken: SIRIUS, SUKES, NAOS, BOSS.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *