Recente Publicaties

26 april

COS: sociale index daalt naar 5,5

Met de Sociale Index wordt sinds 2008 de sociale kwaliteit van Rotterdam in beeld gebracht. Het is een signaleringsinstrument dat het gemeentebestuur (stad en deelgemeenten) van gegevens voorziet om thematisch en gebiedsgericht prioriteiten te stellen en inzet te bepalen. Hiervoor zijn, naast de signalering die de index biedt, gegevens ter verduidelijking van de uitkomsten nodig. Die aanvullende gegevens worden verzameld bij partners en bewoners van de stad.

 

27 april

Onderwijsinspectie: Bestrijding van achterstanden vergt extra inspanning

In de brochure ‘Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo’ maakt de inspectie duidelijk wat scholen in het voortgezet onderwijs te doen staat om de achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen te bestrijden, en hoe ze zich voor kunnen bereiden op de referentieniveaus. Scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben deze brochure digitaal ontvangen.

 

27 april

ITS: Schoolleiders tevreden met taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (V)SO

Schoolleiders van de (V)SO-scholen zijn het overwegend eens met de taak- en verantwoordelijkheidverdeling tussen scholen en bovenschools bestuur. Ze hebben het gevoel voldoende invloed te hebben op het bovenschools/bestuurs­beleid. Ze hebben voldoende ruimte voor het voeren van een eigen beleid. De schoolleiders van eenpitters zouden op het gebied van financieel beleid, personeelsbeleid en ict wel meer steun van het bestuur willen. Dit blijkt uit onderzoek op aanvraag van de PO-Raad in opdracht van LPC Kortlopend Onderwijsonderzoek.

 

8 mei

Onderwijsinspectie: Resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 2010/2011.

 

8 mei

RMO: Geen basis meer voor overheidsindeling allochtoon/autochtoon

Geboorteland van ouder moet voor de overheid niet langer grondslag zijn om mensen in te delen in etnische categorieën. Nu het voorkeursbeleid is afgeschaft, ontbreekt voor de overheid de legitimatie om de categorisering in allochtoon en autochtoon te continueren. Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn aan demissionair minister Gerd Leers aangeboden briefadvies: Tussen afkomst en toekomst, Etnische categorisering door de overheid.

 

11 mei

AOb: Kwaliteitsenquête hbo: Bureaucratie groeit, werkdruk neemt toe, genadezesjes komen voor

‘Het gaat om de interactie tussen studenten en docenten. De rest is bijzaak.’ Zo vat een van de deelnemers aan De kwaliteitsenquête hbo het kort en krachtig samen, als gevraagd wordt hoe het niveau omhoog kan. Ruim vijfhonderd hbo-docenten geven hun hogeschool een rapportcijfer tussen de zes en zeven, zo blijkt uit de enquête over de kwaliteit van de hogescholen die de AOb samen met de NOS hield. Aanleiding voor de enquête was de kritiek van de afgelopen maanden op het niveau van hogescholen.

 

16 mei

Kerncijfers OCW 2007 – 2011 naar de Kamer

Voor het zestiende jaar op rij heeft OCW de belangrijkste beleidsontwikkelingen in onderwijs, cultuur, media, wetenschap en emancipatie cijfermatig op rij gezet en aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

16 mei

CBS: Minder gezinnen met gehuwde ouders

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen.

 

16 mei

CBS: Ontwikkeling bijstand afhankelijk van 45-minners

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens hangt in de periode 2001-2011 direct samen met het aantal bijstandsgerechtigden tot 45 jaar. Het verloop heeft een sterk verband met de conjunctuur.

 

22 mei

SCP: De sociale staat van de gemeente – Lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index

De SCP leefsituatie-index (SLI) is door het SCP ontwikkeld om het welzijn van Nederland(ers) in kaart te brengen. In de afgelopen tien jaar is het instrument ook door en in een aantal gemeenten gebruikt om het lokale sociale beleid te ondersteunen.

 

25 mei

SCP: Sturen op geluk – Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen

De economische crisis loopt gelijk op met de idee dat het in ons in sociaal opzicht steeds slechter afgaat. Hufterigheid en verruwing grijpen om zich heen en we hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Is dat eigenlijk geen ideale voedingsbodem voor een overheidsbeleid dat geluk wil stimuleren?

 

29 mei

CPB: Relatie Opleidingsniveau en Arbeidsaanbod

Naar aanleiding van de analyses in ‘Keuzes in Kaart 2011-2015’ heeft het ministerie van OCW het CPB gevraagd de relatie tussen het opleidingsniveau en arbeidsmarktuitkomsten als arbeidsparticipatie en gewerkte uren nader te onderzoeken.