tijdelijk

Sinds het najaar 2010 bestaat de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP). De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

Uitgangspunt van de werkplaats is dat het ontwikkelen en toepassen van die kennis niet per se twee verschillende dingen zijn, de werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die er in de praktijk aanwezig is (co-creatie). Met andere woorden, de werkplaats wil “evidence for practice” leveren, maar ook “practice based evidence” inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren.

De aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk vormt het hart van de KWP Rotterdams talent en dit zal in de komende jaren zo blijven.

Door corona is het nog steeds onzeker hoe bepaalde activiteiten vorm zullen krijgen in 2022, hoewel we inmiddels ervaring hebben opgedaan met een mix van online en fysiek meeting vormgeven.

Met een vernieuwde Regiegroep wordt de focus gelegd op de verbindingen onderwijsbeleid – onderzoek – onderwijspraktijk. Activiteiten zullen zich richten binnen deze dimensies en juist ook op de onderliggende verbanden, bedoeld om deze drie dimensies sterker te maken. Dus vormgeving van beleid dat gebruik maakt van recente wetenschappelijke inzichten; valorisatie en toepasbaar maken van onderzoek naar de praktijk, maar ook onderzoek uitzetten dat gericht is op de huidige Rotterdamse onderwijsproblematiek.

Activiteiten dit jaar richten zich op:

  • Toekomstig onderwijsbeleid adviezen aan de gemeente
  • Samenwerking met de Kennisagenda op Rotterdam Zuid.
  • KWP Specials rondom Burgerschap in het mbo
  • Onderzoeken en stages

Het jaarplan voor 2022 is beschikbaar

Houd de website in de gaten voor informatie en data.