Over KWP
Rotterdams Talent

Op deze pagina vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen.

onze missie

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent wilt het onderwijsbeleid en de
praktijk van het onderwijs in de regio Rotterdam verbeteren.

onze visie

De aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk vormt het hart van de KWP Rotterdams Talent. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs en daarbij focussen we ons op de condities en mechanismen die leerlingen stimuleren tot talentontwikkeling in de gehele schoolloopbaan.

ons uitgangspunt

wie we zijn

DOELGROEP

DOELSTELLING

“Welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting is nodig om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse jongeren hun talent ontwikkelen?”

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse kennis- en onderwijsinstellingen van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Binnen dit netwerk werken we samen aan aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

Dit kan op het terrein van onderzoek en advies zijn. Verkennende gesprekken en analyses tussen beleidsmakers en onderwijsonderzoekers en schoolprofessionals. Professionele leergemeenschappen tussen schoolprofessionals. Samenwerkingen tussen onderzoekers en scholen. Organiseren van thema-events met verschillende stakeholders. 


WAT IS ROTTERDAMS TALENT?

We richten ons op eenieder die bij het onderwijs betrokken is. Dat zijn de leerlingen van de basisschool, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, de universiteit en ook de kinderen in het speciaal onderwijs.
Daarnaast de schoolprofessionals, de beleidsambtenaren, de onderzoekers en elke professional die op een andere manier betrokken is bij het onderwijs in Rotterdam.


WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

Het ontwikkelen en toepassen van die kennis zijn niet per se twee verschillende dingen zijn, de werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die er in de praktijk aanwezig is (co-creatie). Met andere woorden, de werkplaats wil “evidence for practice” leveren, maar ook “practice based evidence” inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren.

WAT WIJ WILLEN AANRADEN

De stad Rotterdam heeft de laatste jaren positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Gelijke kansen en mogelijkheden voor iedere Rotterdammer blijft een grote opgave. Lees hier hoe de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent specifieke aanbevelingen
voor robuust en passend Rotterdams onderwijs biedt.

organisatie

Coordinator

Tomislav Tudjman werkt bij Risbo instituut voor onderzoek, advies en training. Hij is coördinator van KWP Rotterdams talent.

samenwerkingspartners

Risbo, Erasmus Universiteit, Gemeente Rotterdam, OBI, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Pabo Thomas More, Albeda College, Zadkine College, FOKOR, NIVOZ, RVKO, BOOR, CVO, Stichting de Verre Bergen, HMC, CED-Groep en Calvijn College.