Complexe ondersteuningsbehoefte van leerlingen in Rotterdam

De KWP Rotterdams Talent heeft in 2020 een onderzoeksopdracht aan onderzoekers van de Erasmus School of Social and Behaviour Sciences (Erasmus Universiteit Rotterdam) in samenwerking met onderzoekers van Stichting Boor (Rotterdam) toegekend met als doel de wetenschappelijke en professionele mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen aangaande de ondersteuning van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte in Rotterdam.

In dit rapport worden een viertal deelonderzoeken beschreven;

Welke nationale en internationale interventies die gericht zijn op het verminderen van schooluitval en het verbeteren van het sociaal-emotioneel welzijn van leerlingen zijn er ontwikkeld en beschikbaar voor de onderwijs-zorgpraktijk?
(Studie 1: Analyse databestanden jeugdinterventies; Hfd. 3);

Welke interventies die gericht zijn op het voorkomen van schooluitval zijn wetenschappelijk effectief bevonden en in hoeverre houden deze interventies rekening met de diversiteit in de complexe ondersteuningsbehoeften van leerlingen? (Studie 2: Wetenschappelijk literatuurreview; Hfd. 4);

Welke succesfactoren en/of barrières spelen een rol bij de implementatie van interventies ter ondersteuning van leerlingen met SEN? (Studie 3: literatuuronderzoek van wetenschappelijke, semiwetenschappelijke en professionele nationale en internationale literatuur; Hfd. 5);

Hoe ervaren jeugdhulpprofessionals, onderwijsprofessionals, ouders en jeugdigen het onderlinge contact en de samenwerking in de zorg voor leerlingen met SEN? (Studie 4: Vragenlijstonderzoek Rotterdam; Hfd. 6).

De opbrengsten van deze vier studies zullen worden samengevat (Hfd. 7) waar vanuit er conclusies en daaruit volgende aanbevelingen zullen worden gedaan voor de Rotterdamse jeugdhulp- en onderwijsprofessionals in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs aangaande de huidige en toekomstige ondersteuning van leerlingen met SEN (Hfd. 8) en suggesties zullen worden gedaan voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek (Hfd. 8).

Het rapport is hier te verkrijgen Curiosity Saves the Cat