Rotterdamse onderwijskennisdag 2017

UITNODIGING 27 SEPTEMBER 2017

ROTTERDAMSE ONDERWIJSKENNISDAG

KOM OVER DE BRUG 2017

Op woensdag 27 september 2017 organiseert de KWPRotterdams Talent een tweede editie van haar succesvolle Kom over de brug programma (KodB) in 2016. De Rotterdamse Onderwijskennisdag is een conferentie rond de relatie onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in Rotterdam.

Tijdens deze KodB editie besteden we aandacht aan de betekenis van lopend onderwijsonderzoek voor onderwijsverbetering en innovatie in Rotterdam. De hele onderwijskolom komt aan bod, van VVE tot HO. Men kan kiezen uit verschillende workshops ter plekke: hieronder worden deze nader toegelicht.

Bijdragen worden geleverd door onze hogescholen (Hogeschool Rotterdam en Inholland), de Erasmus Universiteit, Risbo, Gemeente Rotterdam (OBI), CEDgroep, Zadkine en Albeda

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 Inloop en ontvangst

13.00Impact van sociale ervaringen op de basisschool” Keynote hoogleraar orthopedagogiek Pol van Lier

14.00 Start workshops ronde 1 (Keuze! Zie verderop)

15.00 Start workshops ronde 2 (Keuze! Zie verderop)

16.00 Plenaire afsluiting

16.30 Afsluitende borrel en hapje

LOCATIE: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90

Aanmelden?

We willen graag weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan via: www.risbo.org/kodb

Deelname is gratis.

Voor een impressie van KodB editie 2016:https://vimeo.com/168308080

Workshops

Workshop 1:
Een integrale aanpak vve-monitoring: tips & trics en het uitwisselen van ervaringen

De gemeente Gorinchem volgt de ontwikkelingen op het gebied van vve in haar gemeente sinds 2010 en faciliteert en begeleidt de vve-partners in hun contacten en samenwerkingen. Dit leidt tot positieve ontwikkelingen op vve-gebied en daarmee zijn alle vve-doelgroepkinderen gediend.De gemeente Gorinchem wil haar ervaringen in de workshop dmv. een vraaggesprek graag voorleggen aan haar grote broer gemeente Rotterdam om tips en tricks uit te wisselen, elkaar te inspireren voor een (nog) betere invulling van de vve-regierol en daarmee een beter vve-aanbod.
Workshopleiders: Theo den Braanker
Beleidsmedewerker, afdeling Welzijn, gemeente Gorinchem Ellen Lacor
Coördinator vve-onderzoek en Toetsservice, unit Onderzoek & Toetsservice, CED-Groep Corien van der Linden
Onderzoeker, unit Onderzoek & Toetsservice, CED-Groep (gespreksleider)  
Workshop 2:
Effectmeting bij VVE-kinderen: utopie of werkelijkheid?

De laatste jaren zijn er veel studies verschenen over de effecten van vve-programma’s. Echter waar de ene studie laat zien dat inzet van vve-programma’s geen significante invloed creëert (Fukkink, Jilink & Oostdam, 2015) laat een andere studie van Henrichs en Leseman (2016) wel effecten zien.Kortom kunnen we wel met deze doelgroep een goede effectmeting doen? In deze workshop verkennen we de mogelijkheid van het volgen van peuters en wat dat oplevert voor onderzoek. Workshopleiders: Tomislav Tudjman
Senior-onderzoeker, projectleider Risbo. Youri Seidler
Onderzoeker Risbo.  
Workshop 3
Samen opleiden van leraren in en voor het Rotterdamse onderwijs

In de workshop gaan we in op de versterking van de samenwerking tussen de Rotterdamse lerarenopleidingen en de scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs. We bespreken op basis van onderzoeksgegevens en goede voorbeelden de mogelijkheden voor inhoudelijke en strategische samenwerking. Daarbij gaat het om verbetering van de voorbereiding van aanstaande leraren op het werken in het Rotterdams grootstedelijk onderwijs. Maar ook om het samenwerken aan het innoveren en verbeteren van het onderwijs.
Workshopleiders: Jeroen Onstenk
Lector Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs aan Hogeschool Inholland. Dr. Mariëlle Theunissen
Lector Samen Opleiden aan de Hogeschool Rotterdam  
Workshop 4
Onderwijsprestaties en schoolloopbanen van de kinderen die wonen op Zuid

In deze workshop staan de onderwijsprestaties en schoolloopbanen van de kinderen / jongeren die wonen op Rotterdam Zuid centraal. Met Zuid wordt het gebied bedoeld waar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zich op richt. De gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op uitkomsten van de Basismonitor Onderwijs NPRZ waarin de verschillen in onderwijsprestaties tussen onderwijsvolgenden wonend op Zuid, in de rest van Rotterdam, in de vier grote steden en in Nederland zichtbaar worden gemaakt. Met een aanvullende analyse proberen we deze verschillen te verklaren. Deze onderzoeksresultaten delen we met u en we horen graag wat uw mening daarover is.
Workshopleiders: Annemarie Roode
Onderzoeker van de gemeente Rotterdam en trekker van het themanetwerk Rotterdams Talent Jan de Boom
Senior-onderzoeker van Risbo Paul van Wensveen
Onderzoeker van Risbo  
Workshop 5
Succesvol schoolloopbanen van tweede generatie kinderen van migranten

Tweede generatie kinderen van migranten die succesvolle schoolloopbanen doorlopen, ontvangen vaak steun van zowel ouders als ‘significant others’. Deze workshop is gebaseerd op het promotieonderzoek van Sara Rezai waarin zij een typologie van steun ontwikkeld heeft. Het laat zien dat verschillende actoren zoals ouders, peers, familieleden en leerkrachten, verschillende typen van steun verlenen.

Workshopleider:
Sara Rezai
Promovenda Pathways to Success / ELITES project bij afdeling Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam  
Workshop 6
Een passende plek voor elke lerende: de casuïstisch van Passend Onderwijs

Scholen bieden extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Met het casuïstisch onderzoek is kwalitatieve informatie verkregen over de invulling van Passend onderwijs op micro-niveau in het PO, VO en MBO. Bij dertig complexe casussen is een 360° studie uitgevoerd waarbij gesproken is met alle betrokkenen. Uit de resultaten blijkt dat passend aanbod niet altijd voorhanden is of door iedereen als ‘passend ‘ wordt ervaren.
Workshopleiders: Heleen van der Stege
Senior onderzoeker, unit Onderzoek & Toetsservice,CED-Groep José van der Hoeven
Coördinator unit Onderzoek & Toetsservice, CED-Groep
Workshop 7
Hoe anders is het om les te geven op VO scholen met veel diversiteit?

In het kader van het OESO-TALIS onderzoek, heeft in 2013 een representatieve steekproef van 1912 VO docenten in Nederland vragen beantwoord over tevredenheid, lesgeven, vertrouwen in eigen kunnen, klasklimaat en kwaliteit van contacten met leerlingen. Daarnaast zijn vragen gesteld over diversiteit in hun leerlingpopulatie (onder andere sociaal economisch status en thuistaal). In deze workshop worden resultaten gepresenteerd van een secundaire analyse op dit bestand. Zijn docenten op scholen met meer diversiteit minder tevreden, is het klimaat er anders, zijn docent-leerling relaties anders? En hoe kijken docenten aan tegen hun eigen kwaliteiten? Ook is in het TALIS onderzoek gevraagd naar professionalisering: Is het zo dat dat docenten in klassen met veel diversiteit, meer en/of een andere behoefte aan professionalisering hebben? De resultaten geven input voor beleid op het gebied van professionalisering van docenten en kwaliteit van grootstedelijk onderwijs.
Workshopleider: Sabine Severiens
Hoogleraar Onderwijswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam
Workshop 8
Gelijke Kansen in Diverse Klassen. Over Transformatief Docentschap op grootstedelijke onderwijslocaties

Samen met zijn team docent-coaches/onderzoekers heeft Ilias de Transformatieve School Methode ontwikkeld; een cultuurveranderings- en professionaliseringstraject voor grootstedelijke onderwijslocaties waarin docenten worden geprofessionaliseerd in het managen van de groepsdynamiek in hun klas. In deze workshop licht hij dat toe en gaat hij met u daarover in gesprek.
Workshopleider: lliass El Hadioui
Socioloog, wetenschappelijk docent pedagogiek, programmaleider van De Transformatieve School
Workshop 9
Samen werken met ouders in het (v)mbo.

Het lukt steeds meer (v)mbo’s om de (uitdagende!) samenwerking met ouders van de grond te krijgen. Hoe?- door vroegtijdig met alle ouders kennis te maken
– door de leerling/student regie te geven en diens schoolloopbaan centraal te stellen en
– door ouders en leerlingen/studenten te helpen om thuis het gesprek over leren en loopbaankeuzes te voeren. In deze workshop bespreken en bekijken we het waarom, wat en hoe van deze aanpak en wisselen de deelnemers hun vragen en successen hierin uit.

Workshopleider: Mariëtte Lusse
Lector Ouders in Rotterdam Zuid bij Hogeschool Rotterdam.
Workshop 10
Inwerken nieuwe medewerkers mbo

Welke factoren dragen bij aan het succesvol inwerken van nieuwe medewerkers?Hoe ziet het ideale inwerktraject eruit? Workshopleider: Jan Schuit
Docentenbegeleider, Techniek College Rotterdam
Workshop 11
Begeleiden in hybride leeromgevingen

Hybride leeromgevingen zijn zeer populair in het beroepsonderwijs en worden gezien als dé toekomstbestendige leeromgevingen. Tegelijkertijd lopen steeds meer begeleiders tegen problemen rondom de begeleiding in hybride leeromgevingen. In de workshop passen we mogelijke begeleidingsvormen in het model van hybride leren.
Workshopleider: Anne Khaled
Onderzoeker en docent Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht
Workshop 12
Diversiteit, Beeldvorming en Studiesucces

In het hoger beroepsonderwijs is sprake van een enorme diversiteit onder studenten, onder meer de vooropleiding, leeftijd, woonplaats, maar ook de sociaaleconomische en culturele achtergrond. Steeds meer wordt onderkend dat het daarom heel belangrijk is dat ook in het hbo een aanpak op maat nodig om studenten te ondersteunen in hun studieloopbaan. Docenten zouden dan ook in staat moeten zijn op effectief om te gaan met deze verschillen. Om docenten zo goed mogelijk toe te rusten hebben wij onderzoek gedaan bij de opleidingen Business Studies en Social Work van de Inhollandlocaties Rotterdam en Diemen. We hebben in beeld gebracht welke relaties er bestaan tussen een diverse studentenpopulatie, de effecten van beeldvorming van en over elkaar en het behaalde studiesucces. Behalve met docenten en studenten hebben we ook met professionals uit het beroepenveld gesproken. In de workshop zullen we de voorlopige conclusies en aanbevelingen delen en de bouwstenen voor een effectieve aanpak bespreken.
Workshopleiders: Guido Walraven
Lector Dynamiek van de Stad, hogeschool Inholland En door collega’s Judith Logger of Jeany Beelen.
Workshop 13
Regeldruk in het onderwijs, verkenning van een fundamenteel probleem

De workshop verkent het thema regeldruk, en de invloed van (nieuwe) wetgeving op het onderwijs en functioneren van professionals. Wat weten we over de factoren en actoren die regeldruk veroorzaken? En wat weten we nog niet?
Workshopleider: Pieter Huisman
Hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law, adviseur voor onderwijsinstellingen en lid van de Onderwijsraad